Obchodní podmínky a reklamační řád

 

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě regioncz.webnode.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Agroscience spol. s r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu regioncz.webnode.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 1. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
  1. Veškeré zboží, je-li skladem, bude expedováno v souladu s expediční lhůtou, která činí do pěti pracovních dní. V případě doručení Českou poštou, nebo jinou přepravní organizací, se doba dodání prodlužuje o dobu, po kterou tyto společnosti zboží přepravují. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb (např. platba předem na účet) je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
  2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravy.
Osobní odběr ... 0,- Kč (osobní odběr v sídle firmy, platba musí být provedena předem na účet prodávajícího)

Obchodní balík + balné ... 100,- Kč (Dodání balíku garantuje Česká pošta nejpozději následující pracovní den po dni podání.)

Cenný balík + balné ... 65,- Kč (Služba České pošty jejímž prostřednictvím je možné zasílat zásilky s cenou větší než 500,- Kč ) 

  1. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je následující:

Dobírka ... 50,- Kč (platba za náklady spojené s dobírkou, je počítána vždy pokud zákazník neuskuteční osobní odběr)

Hotově ... tato platba není možná, je třeba uhradit před převzetím zboží na účet prodávajícího!!!

 

 1. Reklamace
  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu regioncz.webnode.cz a právním řádem platným v ČR.
  2. "Reklamační řád" internetového obchodu regioncz.webnode.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - pokud objednávka nebyla na IČO
  1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, doporučujeme nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem do 30 dnů od data doručení. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (přepravné + balné + dobírkovné apod.).
   Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
   1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
   2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
   3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
   4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
   5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
   6. spočívající ve hře nebo loterii.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
  1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
   1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
   2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
   3. vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

  1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny regioncz.webnode.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
  3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem. 

 

 

Reklamační řád

 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého z přepravců, prodávající doporučuje kupujícímu zkontrolovat, zda zboží nebo přepravní obal, nevykazuje vady způsobené přepravou.
 2. Pokud ano, doporučuje prodávající kupujícímu zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. Prodávající doporučuje kupujícímu neprodleně informovat o případném poškození zboží během přepravy také prodávajícího.
 3. Pozdější reklamace poškozeného zboží přepravou nemohou být prodávajícím ani přepravcem uznány.
 4. V případě přepravní škody, pokud kupující zboží převzal, ať kupující uchová obal v němž je zboží přepravováno pro případné řešení reklamace. Stále však pro kupujícího platí sepsat s přepravcem zápis o škodě
 5. Při osobním odběru zboží doporučuje prodávající kupujícímu překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
 6. Za důvod k reklamaci nebudou považovány skutečnosti, které prodávající v popisu zboží výslovně zmiňuje a bez tohoto upozornění by se mohly jevit jako závada.
 7. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem regioncz.webnode.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 8. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
  Agroscience spol. s r.o.
  Chrášťany 175
  270 01 Kněževes
  resp. na e-mailové adrese: agroscience.company@gmail.com
 9. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a případně popis toho, jak závada vznikla.
 10. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, apod.).
 11. Pro urychlení vyřízení reklamace doporučuje prodávající kupujícímu předložit daňový doklad - fakturu (případně záruční list). Zboží zaslané do servisního střediska musí být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství.
 12. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 13. V případě dodání zboží se záručním listem. Prodávající má právo potvrdit záruční list pouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem (například odborná instalace). Právo na záruku zaniká, pokud kupující takové podmínky nesplnil.
 14. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 15. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.